वार्षिक कार्यतालिका :
निजामति सेवा, सार्वजनिक सस्थान, केन्द्रिय बैंक, वाणिज्य बैकहरु , सुरक्षा निकायहरु तथा स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य सार्वजनिक प्रशासनिक निकायहरुमा आवस्यक जनसक्ति ब्यवस्थापर्नाथ गरिने पदपुर्तिको विज्ञापनको वार्षिक कार्यतालिका निम्नानुसार छ ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयबाट अनुरोध भए बमोजिम आयोगको आ. ब. २०७५/०७६ को पदपूर्ति सम्बन्धि बार्षिक कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ ।