नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान अधिकृत, अ. सहायक र स.सूचक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

२०७७|१२|१३ नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको विज्ञापन, २०७७Download

२०७७-१२-०९ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १-०७६-७७ (खुला समावेशी), विशेष सेवा, सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७७-१२-०९ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १-०७६-७७ खुला, समावेशी सहायक सूचक पदको लिखित नतिजाDownload

नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/०७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७७-१२-०६ नेपाल राष्ट्र बैकको (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा (सहायक द्वितीय) पदको लिखित नतिजाDownload