logoNepal Cetre for Development & Policy Studies Pvt. Ltd. (CEDEP Nepal)

Welcome to your लोक सेवा आयोग, नायब सुब्बा पदको प्रथम पत्र, नमूना लिखित परीक्षा–२०७४ - SET I

सबै प्रश्नहरु अनिवार्य छन् ।      मिति: May 31, 2023      पूर्णाङ्क: १००       समय: ४५ मिनेट
सामान्य सचेतना र बौद्धिक परीक्षणः
          सेट– १                      ५० प्रश्न x २ अंक . १०० अंक
नोट: यो प्रश्नपत्र सेडेपमा अध्ययनरत विद्यार्र्थीहरुको अभ्यासका लागि मात्र हुँदा कहिँकतै पनि विक्री वितरण गर्न पाईने छैन। सर्वाधिकार: सेडेप नेपाल

Name Email Phone Number

Copyright © CEDEP Nepal, NAME Building, Ktm. Phone: 01-4220255 / 9741199604, Web: www.cedepnepal.com.np

 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment