1. नेपालको संविधान र राजनैतिक ब्यवस्था
  2. अधिकारमा आधारित सवाल र विषयहरु
  3. नेपालको प्रशासनिक ब्यवस्थाको विकासक्रम