Written Result Category

२०७७-१२-०९ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १-०७६-७७ (खुला समावेशी), विशेष सेवा, सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७७-१२-०९ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १-०७६-७७ खुला, समावेशी सहायक सूचक पदको लिखित नतिजाDownload

नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/०७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७७-१२-०६ नेपाल राष्ट्र बैकको (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा (सहायक द्वितीय) पदको लिखित नतिजाDownload

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सुचना

मिति २०७७/०३/०८ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको (खुला तथा समावेशी), निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचनाDownload

रा.प.प्रथम श्रेणी, परराष्ट्र सेवा, (आ.प्र.), सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७५-७६  परराष्ट्र सेवा, (आ.प्र.), रा.प.प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं द्वितीय चरणको (संशोधित) लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

रा.प.तृतिय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको (खुला / समावेशी), परराष्ट्र सेवाको प्रथम चरणको नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतिय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा