Recommendation Category

नेपाल बैंक लिमिटेड, विज्ञापन नं ०७६–०७७–१८ (खुला तथा समावेशी), तह ६ सहायक प्रवन्धक पदको अन्तरवार्ताबाट सिफारिशको सुची

प्रकाशित मितिः २०७७ कार्तिक १४ गते, शुक्रबार || नेपाल बैंक लिमिटेड, तह ६ सहायक प्रवन्धक (खुला तथा समावेशी) पदको अन्तरवार्ताबाट सिफारिशको सुचीDownload

शाखा अधिकृत पदको नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको सूची

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८१/०७५-७६ (खुला), १६६८२/०७५-७६ (महिला), १६६८३/०७५-७६ (आ.ज.), १६६८४/०७५-७६ (मधेशी), १६६८५/०७५-७६ (दलित) र १६६८६/०७५-७६ (अपांग),  रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवामा  नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको अन्तिम नतिजा

मिति २०७६।०२।२१ :- नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको विज्ञापन नं. २१।२०७५, २२।२०७५ र २३।२०७५ को अन्तिम नतिजा

नेपाल राष्ट्र बैंक तह ४ को विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको अन्तिम नतिजा

मितिः २०७६-०३-०६ – नेपाल राष्ट्र बैंक तह ४ को विज्ञापन नं. २४-२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको अन्तिम नतिजा

नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), सिफारिश

नतिजा प्रकाशित मितिः २०७६–०३–०४ : => नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), सिफारिश