Recommendation Category

नेपाल बैंक लिमिटेड, विज्ञापन नं ०७६–०७७–१८ (खुला तथा समावेशी), तह ६ सहायक प्रवन्धक पदको अन्तरवार्ताबाट सिफारिशको सुची

प्रकाशित मितिः २०७७ कार्तिक १४ गते, शुक्रबार || नेपाल बैंक लिमिटेड, तह ६ सहायक प्रवन्धक (खुला तथा समावेशी) पदको अन्तरवार्ताबाट सिफारिशको सुचीDownload

शाखा अधिकृत पदको नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको सूची

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८१/०७५-७६ (खुला), १६६८२/०७५-७६ (महिला), १६६८३/०७५-७६ (आ.ज.), १६६८४/०७५-७६ (मधेशी), १६६८५/०७५-७६ (दलित) र १६६८६/०७५-७६ (अपांग),  रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवामा  नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

नेपाल राष्ट्र बैंक तह ४ को विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको अन्तिम नतिजा

मितिः २०७६-०३-०६ – नेपाल राष्ट्र बैंक तह ४ को विज्ञापन नं. २४-२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको अन्तिम नतिजा

नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिका लागि सिफारिश उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

नतिजा प्रकाशित मितिः २०७६/०३/०४  => नेपाल न्याय सेवा, (न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), सिफारिश

नतिजा प्रकाशित मितिः २०७६–०३–०४ : => नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), सिफारिश