Advertise Category

नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान अधिकृत, अ. सहायक र स.सूचक पदको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना

२०७७|१२|१३ नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान अधिकृत, अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको विज्ञापन, २०७७Download

राजपत्र अन‌कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचाै तहका पदहरुकाे खुला र समावेशी विज्ञापन

रा प अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक स्वास्थ्य सेवाका पाँच तहका पदहरुका खुला समावेशी विज्ञापनDownload

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत पदको खुला – समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापनDownload