रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदको न्याय सेवा (न्याय,कानून,स.वकिल समूह) तर्फ लिखित नतिजा

मिती: २०७६।१।२५  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि नं.१६६७४-१६६८०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदको न्याय सेवा (न्याय,कानून,स.वकिल समूह) तर्फ लिखित नतिजा

नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

मिती: २०७६-०१-१४  नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विषेश स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अ.अधिकृत र अ.सहायक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा सम्बन्धी सुचना

मिति २०७६-०१-१२ : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सुचना

नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं.५ र सुदूरपलिम प्रदेशको सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

मिती: २०७६।०१।०४  नेपाल बैंक लिमिटेडको २०७५-७६/२९ प्रदेश नं.५ र २०७५-७६/३१ सुदूरपलिम प्रदेशको सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा