नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको अन्तिम नतिजा

मिति २०७६।०२।२१ :- नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको विज्ञापन नं. २१।२०७५, २२।२०७५ र २३।२०७५ को अन्तिम नतिजा

कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासन, तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवनको सूचना

कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७६/०१/२३ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रशासन, तह-४, सहायक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रशासन तह-६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवनको सूचना

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको मिति २०७६/०१/२२ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार, प्रशासन, तह-६, सहायक प्रबन्धक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना

स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन

तिमी २०७६/०२/१५:  स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन

स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको खुला / समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन (संक्षिप्त विवरण)

तिमी :- २०७६/०२/१५: स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन (संक्षिप्त विवरण)

लोक सेवा आयोग, शाखा अधिकृत पद(खुला-समावेशी), लेखापरीक्षण-व्य.संसद सेवाको लिखित नतिजा

मिती: २०७६।२।१४ = लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको (खुला-समावेशी),एकिकृत (लेखापरीक्षण-व्य.संसद) सेवा, लिखित नतिजा