राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं द्वितीय चरणको (संशोधित) लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

शाखा अधिकृत पदको नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको सूची

लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८१/०७५-७६ (खुला), १६६८२/०७५-७६ (महिला), १६६८३/०७५-७६ (आ.ज.), १६६८४/०७५-७६ (मधेशी), १६६८५/०७५-७६ (दलित) र १६६८६/०७५-७६ (अपांग),  रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवामा  नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको अन्तिम नतिजा

मिति २०७६।०२।२१ :- नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको विज्ञापन नं. २१।२०७५, २२।२०७५ र २३।२०७५ को अन्तिम नतिजा

नेपाल राष्ट्र बैंक तह ४ को विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको अन्तिम नतिजा

मितिः २०७६-०३-०६ – नेपाल राष्ट्र बैंक तह ४ को विज्ञापन नं. २४-२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको अन्तिम नतिजा

नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), सिफारिश

नतिजा प्रकाशित मितिः २०७६–०३–०४ : => नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), सिफारिश

नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिका लागि सिफारिश उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

नतिजा प्रकाशित मितिः २०७६/०३/०४  => नेपाल न्याय सेवा, (न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची