नेपाल बिधुत प्राधिकरण खुल्ला तथा समावेशि, प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फ विभिन्न पदहरुको विज्ञापन सम्वन्धि सूचना

सूचना प्रकाशित मिति : २०७६।०३।१३ <>  नेपाल बिधुत प्राधिकरण खुल्ला तथा समावेशि, प्राविधिक-अप्राविधिक तर्फ विभिन्न पदहरुको विज्ञापन सम्वन्धि सूचना

अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

 राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६,  अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

रा.प.प्रथम श्रेणी, परराष्ट्र सेवा, (आ.प्र.), सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७५-७६  परराष्ट्र सेवा, (आ.प्र.), रा.प.प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन एवं द्वितीय चरणको (संशोधित) लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना