लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल, बागलुङ्गको (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३/८/१ – लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङ्गको वि.नं. १३८५४-१३८५९/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित नतिजा

२०७३।७।१ – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको विज्ञापन नं. १७३७२-१७३७६/०७२।७३ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., कमलपोखरीको (खुला तथा समावेशी) न्याय, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. पदको लिखित नतिजा

२०७३।६।२० – लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, कमलपोखरीको वि.नं.११३०२-११३०८ (खुला तथा समावेशी) न्याय, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 

लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षे. नि., दिपायलको (खुला र समावेशी), रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३।०६।०३ – लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५०२/१५५०७/०७२–७३ (खुला र समावेशी), विभिन्न सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

२०७३/०८/१३ – सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको काठमाडौंबाट संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना

२०७३/८/१९, २०, २१, लोक सेवा आयोग, काठमाडौंबाट संचालन हुने प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना