महाकाली अञ्चल. महेन्द्रनगरको (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, रा.प. अ.द्बितिय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३।०८।१४ – महाकाली अञ्चल कार्यालय. महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०४-१६१०९/०७२–७३ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल, हेटौडाको (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

२०७३।८।१३ – लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडाको वि.नं. १२५५५-१५५६१/०७२-०७३ (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

सूदुरपश्चिमाञ्चल क्षे.नि., दिपायलको (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, रा.प. अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३।०८।११ – सूदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५१०-१५५१५/०७२–७३ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल, खोटाङको (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३/८/१० – लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खोटाङको वि.नं. १०९५६-१०९६१/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

लोक सेवा आयोग, राप्‍ती अञ्चल, दाङको (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३/०८/०७ – लोक सेवा आयोग, राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०४-१४८०९/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

लोक सेवा आयोग¸ मेची अञ्चल¸ इलामको (खुला तथा समावेशी)¸ रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी¸ खरिदार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३/०८/०३ – लोक सेवा आयोग¸ मेची अञ्चल कार्यालय¸ इलामको वि.नं. १०६०५-१०६११/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी)¸ एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी¸ खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा