शाखा अधिक्रित दितिय पत्र नमुना परीक्षा : 2073

शाखा अधिक्रित दितिय पत्र नमुना परीक्षा : 2073 प्रत्येक साता हुदै आएको शाखा अधिकृत नमुना परीक्षा, अाज शनिबार निम्नानुसार समयमा हुने ब्यहोरा सम्वन्धित सबै शाखा अधिकृतको तयारी कक्षा विद्यार्थिहरुलाई जानकारी गराईन्छ । Date : 2073 Mangsir 18, Saturday Venue : NAME building. Kathmandu Officer Second Paper Model Exam : Set 2 (सवै विहानी, बेलुकि समुहहरु,…

लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्‍वरको (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम

२०७३/०८/१५ – लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्‍वरको वि.नं. ११३०२-११३०८/०७२–७३ (खुला/समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत सेवा अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची

लोक सेवा आयोग, नयाँ बानेश्‍वरको (खुला तथा समावेशी) नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम

२०७३/०८/१५ – लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., नयाँ बानेश्‍वरको वि.नं. ११३०२-११३०७/०७२–७३ (खुला तथा समावेशी) नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची

रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), पू. क्षे. निर्देशनालय, धनकुटाको (खुला,समावेशी) नायव सुब्बा पदका उम्मेद्वारहरुकाे एकमुष्ट याेग्यताक्रम

२०७३।०८।०८ – पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०००२–१०००८/०७२–७३ (खुला,समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस

लोक सेवा आयोग, पोखराको (खुला तथा समावेशी)¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ ना.सु. पदमा उम्मेदवार सिफारिश एकमुष्ठ योग्यताक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना

२०७३/८/५ -लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी)¸ नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा¸ रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी¸ ना.सु. वा सो सरह पदको सिफारिश कार्यालय संशोधन सम्वन्धी सूचना

नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), (खुला र समाबेसी) विद्यालय निरीक्षक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसूची

२०७३।०८।०१ – केन्द्रीय कार्यालयः आयोगको विज्ञापन नम्बर १७३७२/०७२-७३ (खुला), १७३७३/०७२-७३ (महिला), १७३७४/०७२-७३ (आ.ज.), १७३७५/०७२-७३ (मधेशी) र १७३७६/०७२-७३ (अपांग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसूची