शाखा अधिकृतको, पूर्वाञ्चल क्षे. नि., धनकुटा भएका उम्मेद्वारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवनको सूचना

२०७३।१२।१० – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८३–१६६८९/०७३।०७४ (खुला/समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक),  शाखा अधिकृतको, पूर्वाञ्चल क्षे. नि., धनकुटाको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

शाखा अधिकृत पदमा पोखरा, बुटवल र बाग्लुङ केन्द्रको दोस्रो चरणको लागि परिक्षा केन्द्र

२०७३।१२।१३ – लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक)  शाखा अधिकृत पदमा पोखरा, बुटवल र बाग्लुङ केन्द्रको दोस्रो चरणको लागि परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना

शाखा अधिकृत पदमा सु.प.क्षे.नि.,दिपायल र महाकाली अंचल कार्यालय, महेन्द्रनगर केन्द्रको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र 

२०७३।१२।१३ – लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६६८३-१६६८९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत सु.प.क्षे.नि.,दिपायल र महाकाली अंचल कार्यालय, महेन्द्रनगर केन्द्रराखी परीक्षा दिने उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको लागि परिक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना

रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको बढुवा सूचनाका साथै खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता

२०७३/११/२५ – विभिन्न सेवाका  रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको बढुवा सूचनाका साथै खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता को विज्ञापन  

नेपाल वन सेवाको श्रेणीविहीन पदहरुको (खुला र समावेशी) प्रतियोगितात्मक प्रयोगात्मक लिखित परीक्षा

२०७३-११-१८ –  नेपाल वन सेवा श्रेणीविहीन पदको (खुला समावेशी) प्रतियोगितात्मक प्रयोगात्मकलिखित परीक्षा को विज्ञापन  

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको पोखराकेा (खुला तथा समावेशी) प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३/१२/१५ – लोक सेवा अयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,  विज्ञापन न. १२९०२–१२९०८/०७३-७४  रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको पोखराकेा प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा