नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (आ.प्र.), (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश

२०७३।१२।११३ – केन्द्रीय कार्यालयः आयोगको बिज्ञापन नम्बर १६५०२०७३-७४  नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (आ.प्र.), (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश

नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (खुला), (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश

२०७३।१२।१८ – केन्द्रीय कार्यालयः आयोगको बिज्ञापन नम्बर १६५०३/०७३-७४  (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश

प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना (२०७३-१२-१८)

२०७३-१२-१८  प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना Source:www.nepalpolice.gov.np

शाखा अधिकृत: काठमाडौं,हेटौंडा र जलेश्वर केन्द्र राखी प्रथम चरण उत्तिर्णको द्वितीय चरणको परीक्षाको केन्द्र

२०७३/१२/१७ – लोक सेवा अायोगको वि.नं. १६६८३-११६८९/०७३-७४(खुला तथा समावेशी),रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको काठमाडौं हेटौंडा जलेश्वरबाट प्रथम चरण  उत्तिर्णहरुलाई द्वितीय चरणको परीक्षा केन्द्र

रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा (अप्राविधिक) पद, काठमाण्डौको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७३/१२/१८ – लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको वि.नं. ११३०२–११३०८/०७३-७४ (खुला,समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा (अप्राविधिक) पद, काठमाण्डौको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा