जनकपुरको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७४/०३/०१ – लोक सेवा आयोग¸ जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. १२२०५-१२२१०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह  पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अ.प्रा.), पोखराको खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

२०७४।२।३१ – लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. १२९१२-१२९१८/०७३-०७४ (खुला/समावेशी)  रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह  पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अ.प्रा.), दाङकोको खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

२०७४/०२/३१ – लोक सेवा आयोग¸ राप्‍ती अञ्चल दाङको विज्ञापन नं. १४८०५-१४८१०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत  रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अ.प्रा.), धनकुटाको खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

२०७४/२/३१ – पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,  धनकुटाको वि.नं. १००१२-१००१७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचन

प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, (आ.प्र.), रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको लिखित नतिजा

२०७४।२।३० – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२९/०७३-७४ प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, (आ.प्र.), रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको लिखित नतिजा  

नेपाल खाद्य संस्थानको बिभिन्न पदहरुको खुल्ला प्रतिस्पधात्मक परिक्षा बिज्ञापनको बारे सुचना

२०७४-०२-२८  नेपाल खाद्य संस्थानको बिभिन्न पदहरुको खुल्ला प्रतिस्पधात्मक परिक्षा बिज्ञापनको बारे सुचना