रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको काठमाण्डौको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७४/०३/०४ – लोक सेवा आयोग¸ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸ काठमाण्डौको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार पदको काठमाण्डौको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, हेटौडाको खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

२०७४/०३/०२ – लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय,  हेटौडाको वि.नं. १२५५५–१२५६१/०७३-७४, (खुला,समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा

रा.प.अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको सुर्खेतको प्रथम चरणको लिखित प्रथम चरणको नतिजा

२०७४/०३/०२ – लोक सेवा आयोग¸ मध्यपश्‍चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸ सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४२१२-१४२१७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, (खुला-समावेशी), रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको लिखित नतिजा

२०७४।३।२ – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५३०-१६५३१/०७३-७४ प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, (खुला-समावेशी), रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह  पदको लिखित नतिजा

रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको महेन्द्रनगरको प्रथम चरणको नतिजा

 २०७४।३।२ – लोक सेवा आयोग,  महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर को वि.नं. १६१०५–१६११०/०७३।७४ (खुला,समावेशी) रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको प्रथम चरणको नतिजा

रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदको इलामको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७४/३/१ – मेची अञ्चल कार्यालय, इलाम वि.नं. १०६०५-१०६११/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी),  रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार पदको वा सो सरह प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना