नेपाल प्रहरी जनपद तर्फ ईन्स्पेक्टर, असई र प्रहरी जवान पदहरुको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

२०७४-०४-३१ नेपाल प्रहरी  जनपद समुह तर्फ (प्र.नि.प्र.स.नि.प्र.ज.) ईन्स्पेक्टर, असई र प्रहरी जवान पदहरुको नयाँ विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा मिति पु:न संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

२०७४/०४/३१ शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रस्तिस्पर्धाको मा.बि., नि.मा.बि., प्रा .बि. तहको  परीक्षा मिति पुन संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना

पदपूर्ति प्रक्रियालार्इ नियमित गर्न पनि सकिन्छ

निजामति सेवाको रिक्त पदहरुको पदपूर्ति प्रक्रियालाइ अहिलेको अवस्थामा नियमित गर्न पनि सकिन्छ । माधव प्रसाद पाण्डे १. लोक सेवा आयोगले यो बर्ष विज्ञापन गर्छ गर्दैन, खास कुरो के हो ? लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय हो । यसको प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जिम्मेवारी भनेको नेपालको निजामती सेवाका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति…

रा.प.द्वितीय श्रेणी, लेखापरीक्षण सेवा (आ.प्र.), उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

२०७४।३।५ – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५३२/०७३-७४  लेखापरीक्षण सेवा, (आ.प्र.), रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

२०७४/०३/०५ शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रस्तिस्पर्धाको मा.बि., नि.मा.बि., प्रा .बि. तहको  परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना

रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको बुटवलको प्रथम चरणको नतिजा

२०७४/३/२ – लोक सेवा आयोग, लुम्बिनीअञ्चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३५०५–१३५११/०७३-७४, (खुला,समावेशी)  रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको नतिजा