रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको (एकीकृत संयुक्त) पोखराको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना

२०७४।७।२९ – पोखराको वि.नं. १२९०२-१२९०८/०७३-०७४ (खुला/समावेशी) , रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको (एकीकृत संयुक्त)  लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना  

रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको (एकीकृत संयुक्त) सुर्खेतको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना

२०७४।०७।२८  मध्यपश्‍चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४२०२-१४२०७/०७३-७४(खुला तथा समावेशी) रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको (एकीकृत संयुक्त) लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना

रा.प.तृतीय श्रेणी बिद्यालय निरिक्षक र महिला बिकास अधिक्रित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन

२०७४/०७/२९  राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) बिद्यालय निरिक्षक र महिला बिकास अधिक्रित आ.प्र., खुला समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन

अनुसन्धान अधिक्रित पदको प्रथम चराण्को लिखित परिक्षाको लिखित नजिजा

२०७४-०७-०८ राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग को बि न १/०७४/७५ अनुसन्धान अधिक्रित, रा प त्रितिय स्रेणी सरह सरह पदको प्रथम चराण्को लिखित परिक्षाको लिखित नजिजा

नेपाल बायु सेवा निगमको तह ४, ५, ६ र ७ को कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

२०७४-०६-२९ नेपाल बायु सेवा निगमको तह ४, ५, ६ र ७ को बिभिन्न पदमा कर्मचारी अावश्यकता सम्वन्धि सूचना

रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणी, स्वास्थ्य सेवाका एघाराैं र नवाैं तह, आ.प्र., खुला, समावेशी विज्ञापन

२०७४/६/२५ : रा.प.प्रथम सह सचिब र द्वितीय श्रेणी उप सचिब तथा स्वास्थ्य सेवाका एघाराैं र नवाैं तह को आ.प्र., खुला तथा समावेशी विज्ञापन