लोकसेवाको मुटु र आत्मा पवित्रता र गोप्यता नै हुन्

लोकसेवाको मुटु र आत्मा पवित्रता र गोप्यता नै हुन् उमेशप्रसाद मैनाली अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग सरकारी सेवा प्रवेशका लागि एकमात्र विश्वासका रूपमा स्थापित लोकसेवा आयोग आजबाट ६६ वर्ष प्रवेश गर्दैछ ।  कार्यक्षेत्रमा विश्वसनीयता, निष्पक्षता, गोपनीयतालाई प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि डगमगाउन नदिएको कारण आयोगलाई वर्तमान संविधानले निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीका लागि लिखित…

नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको सिफारिश एकमुष्ठ सूची

२०७४।०८।१२ : नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं  एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची  

नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको सिफारिश एकमुष्ठ सूची

२०७४।०८।१२ : नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची 

नेपाल प्रशासन, लेखापरीक्षण, व्य.संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत पदको सिफारिश एकमुष्ठ सूची

२०७४।०८।१२ :  नेपाल प्रशासन, लेखापरीक्षण, व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची  

रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको (एकीकृत संयुक्त) धनकुटाको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना

२०७४।७।३० – पू.क्षे.नि. धनकुटाको वि.नं. १०००२-१०००८/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको (एकीकृत संयुक्त) लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना

रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको (एकीकृत संयुक्त) दिपायलको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना

२०७४/०७/३० – दिपायलको वि.नं. १५५०२-१५५०८/०७३-७४(खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त, रा।प।अनं। प्रथम श्रेणी ना.सु. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सूचना