नायव सुब्बा पदको, दिपायलको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४

२०७४।१२।७    => सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५५०२-१५५०६/०७४-७५, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको, प्रथम चरणको लिखित नतिजा

शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा २०७४

नतिजा प्रकाशित मिती : २०७४/११/११  =>  लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) अप्राविधिक तर्फको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

नेपाल राष्ट्र बैंक, सहायक निर्देशक, सहायक र सहायक (सू.प्र) को अनलाईन दरखास्त फाराम भर्ने सूचना

२०७४/११/१०  नेपाल राष्ट्र बैंक, सहायक निर्देशक, सहायक र सहायक (सू.प्र) को बिज्ञापनको अनलाईन दरखास्त फाराम भर्ने सूचना 

प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

२०७४–१०–२२ प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षाको तालिका सम्बन्धी सूचना

रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन

सूचना न. ५७४÷०७४–७५ रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविघिक) खुला र समावेशी नायव सुब्बा पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन  

रा.प.तृतीय श्रेणी, एकीकृत, शाखा अधिकृत वा सो सरह (खुला र समावेसी ) पदको विज्ञापन

बि.न.१६५३००७४-७५ देखी १६५३६०७४-७५ सम्म,  एकीकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (खुला) पदको विज्ञापन