नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव पदको (खुला-समावेशी) एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना

२०७५/०२/०४ – केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४-५०७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी)नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना

नेपाल प्रशासन सेवा, (आ.प्र.), रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना

२०७५/०१/२५ – केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना

नेपाल बैंक लिमिटेडको बिभिन्न पदहरुको खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाको बिज्ञापन सम्बन्धी सुचना

नेपाल बैंक लिमिटेडको तह ६ सहाएक प्रबन्धक र तह ४ सहायक पदहरुको खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाको बिज्ञापनको सुचना

नेपाल प्रहरीको, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नेपाल प्रहरीको, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना

२०७४।०१।१२- नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४।११।११ गते  प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना