खरिदार पदको राप्ती अञ्चल कार्यलय, दाङको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/३/४ => राप्ती अञ्चल कार्यलय, दाङको बिज्ञापन नं 14804-14809/074-75,(खुला तथा समावेशी) ,रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, खरिदार वा साे सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा सूचना

खरिदारको सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षे. निर्देशनालय, दिपायलको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/०३/०२  => सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५५०८-१५५१२/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदार पदको मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/०३/०२ => मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०४-१०६०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा