खरिदार पदको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५।०३।०४  => पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १००१२-१००१८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदारको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५।३।४  =>  मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14212-14217/074-75,(खुला तथा समावेशी), रा‍.प.अनं. द्धितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा सूचना

खरिदार पदको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/३/४   => पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 12911-12916/074-75, विभिन्न सेवा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदार पदको नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/०३/०३  => नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं १२५५५-१२५६०/०७४-७५, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदार पदको कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०६५।३।३  => कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५५-१५१६१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदार पदको धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०६५।३।३  => धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13855-13860/074-75, विभिन्न सेवा, समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा