शाखा अधिकृत पद: नेपाल प्रशासन सेवा र लेखापरीक्षण सेवाको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिशको सुचना

2075/06/29 – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३१/०७४-७५ (महिला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), १६५३३/०७४-७५ (मधेशी), १६५३४/०७४-७५ (दलित), १६५३५/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १६५३०/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

शाखा अधिकृत पदको: नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.) को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिशको सुचना

2075/06/29 – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.) र १६५३४/०७४-७५ (दलित), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

शाखा अधिकृत पदको: नेपाल न्याय सेवा, (न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह) को एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिश

2075/06/26 – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३१/०७४-७५ (महिला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), १६५३३/०७४-७५ (मधेशी), १६५३४/०७४-७५ (दलित), १६५३५/०७४-७५ (अपांग) र १६५३६/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची

प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

२०७५-०६-१५ : जनपद समूह तर्फ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.१२/०७४-७५ वरिष्ठ सहायक-५ पदको लिखित नतिजा

२०७५-०३-०५  => राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.१२-०७४-७५ वरिष्ठ सहायक-५ पदको लिखित नतिजा

रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/३/४    =>>  मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको वि.नं. ११३१३-११३१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा