सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

मिति २०७५।१०।२९ :-  सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।

नेपाल प्रहरी, प्राविधिक समूह, स्वास्थ्य सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा तगायत विभिद सेवाका पदहरुको विज्ञापन

मितिः २०७५–११–१३  नेपाल प्रहरी, प्राविधिक समूह, स्वास्थ्य सेवा, इन्जिनियरिङ सेवाका (प्रहरी नायव उपरीक्षक, प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक) पदहरुको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नेपाल खाद्य संस्थान तह ४, ५, ६ को खुला लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

नेपाल खाद्य संस्थान तह ४, ५, ६ को खुला लिखित खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा संचालन हुने तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदको प्रथम चरणको नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा