रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको सुर्खेत कार्यालयको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

मिती:२०७५/१२/५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको  प्रथम चरणको लिखित नतिजा

रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको बुटवल कार्यालयको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

मिती:२०७५/१२/५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको दिपायल कार्यालयको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

मिती:२०७५/१२/५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

नेपाल राष्ट्र बैंक, सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

मिति २०७५।११।१९ :- नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २४/२०७५ सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/२०७५-७६ को प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।

मिति २०७५।११।१७ :- नेपाल प्रहरीको वि.नं. १-२०७५-७६ को प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

मिति २०७५।१०।२९ :-  सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।