कर्मचारी सञ्चय कोषको तह ४, ६ लगायतका पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन

मिती २०७५-१२-२५ :  कर्मचारी सञ्चय कोषको तह ४, ६ लगायतका पदको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

मिती : २०७५।१२।१२  => सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १४/२०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको काठमाण्डौंको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको काठमाण्डौंको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको जलेश्वर कार्यालयको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

मिती: २०७५।१२।९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०७/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको धनकुटा कार्यालयको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

मिती: २०७५।१२।९   लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको पोखरा कार्यालयको प्रथम चरणको लिखित नतिजा

मिती: २०७५।१२।७ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५२-१२८५५/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा