नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/०७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७७-१२-०६ नेपाल राष्ट्र बैकको (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा (सहायक द्वितीय) पदको लिखित नतिजाDownload