राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.१२/०७४-७५ वरिष्ठ सहायक-५ पदको लिखित नतिजा

२०७५-०३-०५  => राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.१२-०७४-७५ वरिष्ठ सहायक-५ पदको लिखित नतिजा

खरिदार पदको मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/०३/०२ => मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १०६०४-१०६०८/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदारको सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षे. निर्देशनालय, दिपायलको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/०३/०२  => सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५५०८-१५५१२/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदार पदको धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०६५।३।३  => धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13855-13860/074-75, विभिन्न सेवा, समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदार पदको कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०६५।३।३  => कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं १५१५५-१५१६१/०७४-७५(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

खरिदार पदको नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७५/०३/०३  => नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं १२५५५-१२५६०/०७४-७५, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा