प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, (आ.प्र.), रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको लिखित नतिजा

२०७४।२।३० – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२९/०७३-७४ प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, (आ.प्र.), रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको लिखित नतिजा  

नेपाल खाद्य संस्थानको बिभिन्न पदहरुको खुल्ला प्रतिस्पधात्मक परिक्षा बिज्ञापनको बारे सुचना

२०७४-०२-२८  नेपाल खाद्य संस्थानको बिभिन्न पदहरुको खुल्ला प्रतिस्पधात्मक परिक्षा बिज्ञापनको बारे सुचना    

रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी (खुला-समावेशी) खरिदार पदको जुम्लाको प्रथम चरणको नतिजा

२०७४/०२/२९ – लोक सेवा आयोग¸ कर्णाली अञ्चल कार्यालय¸ जुम्लाको विज्ञापन नं. १५१५५-१५१६०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक)  खरिदार पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना

रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (खुला, समावेशी), खरिदार पदको दिपायलको  प्रथम चरणको नतिजा

२०७४।२।३० – लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५५१३–१५५१९/०७३।७४ (खुला, समावेशी) एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदारको_प्रथम_चरणको_नतिजा

प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको (खुला-समावेशी), लिखित नतिजा

२०७४।२।२६ – लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२७-१६५२८/०७३-७४ प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदको (खुला-समावेशी), लिखित नतिजा